ALGEMENE VOORWAARDEN:

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Vilja Mol Academy: gevestigd te Heerhugowaard;

Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst of product van Vilja Mol Academy wenst af te nemen/afneemt;

Cliënt: de rechtspersoon die de overeenkomst heeft getekend. (Bedrijf of privé klant)

Producten: de door Vilja Mol Academy aan Cliënt al dan niet online te verkopen en te leveren of verkochte Producten en geleverde Diensten, zoals E-books, video’s, membership enz..

Diensten: Vilja Mol Academy aan Cliënt te leveren of geleverde Diensten, zoals een workshop, training, coaching, 1-op-1 coaching sessies, gastdocent, mentor. waaronder:

Online-leertraject: de via een Online-leertraject toepassing uit het online-aanbod van Vilja Mol Academy door een Cliënt geselecteerde cursus, workshop, coaching, 1 op 1 coaching sessies of training.

Deelnemer: een door Cliënt aangewezen (extra) Deelnemer aan een programma;


2. Algemeen

2.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vast- gelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.

2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
2.4 Onder de term “schriftelijk” wordt ook verstaan e-mail. Het elektronische systeem van Vilja Mol Academy wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.


3. Betaling en facturering

3.1 Vilja Mol Academy zendt Cliënt facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten.
3.2 Workshops, personal coaching trajecten en online workshops, trainingen en cursussen: Betaling voor aanvang.

3.3 Cliënt dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeen gekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Cliënt is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.
3.4 Indien voor de levering van Diensten of Producten vooruit moet worden betaald, kan Cliënt geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan Vilja Mol Academy heeft plaatsgevonden.
3.5 Vilja Mol Academy is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door Cliënt aangegeven e-mailadres.
3.6 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van Vilja Mol Academy of via het online betalingssysteem Mollie op onze website, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van Vilja Mol Academy aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
3.7 Indien Cliënt niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is Cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is.
3.8 Alle kosten van invordering van het door Cliënt verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Cliënt. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, alsmede de kosten van door Vilja Mol Academy ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.
3.9 Online workshops, trainingen en cursussen welke doormiddel van betaling zijn afgenomen en direct zijn geleverd middels een inlogcode kunnen niet retour worden genomen vanwege het online karakter.


4. Verplichtingen van Deelnemer bij de uitvoering van een programma

4.1 Deelnemer (een door Cliënt aangewezen (extra) Deelnemer) dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door Vilja Mol Academy gevraagde en/of voor de Producten en Diensten benodigde essentiële informatie.
4.2 Deelnemer (een door Cliënt aangewezen (extra) Deelnemer) dienen zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een Dienst.


5. Rechten van aanbieden betreffende de uitvoering van een programma

5.1 Vilja Mol Academy is gerechtigd:
       a. om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;
       b. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de Diensten in een programma;
       c. de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;
       d. te bepalen welke docent/trainer een Dienst zal geven, en eventueel een docent/trainer tussentijds te vervangen;
       e. (tussentijds) de deelname van een bepaalde Cliënt (Deelnemer) te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende Cliënt/Deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat Vilja Mol Academy gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.


6. Annulering door/opzegging van en verhindering van Client (dus niet de Deelnemer) bij een programma

6.1 Cliënt is gerechtigd deelname door haar of een (extra) Deelnemer te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een programma te beëindigen met een opzegtermijn van 2 weken.
6.2 Annulering van deelname aan een programma respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door Cliënt door middel van een aangetekende brief aan het adres van Vilja Mol Academy dat is vermeld op de website.
6.3 Bij annulering/opzegging door Cliënt is Vilja Mol Academy niet gehouden tot restitutie pro rata van het door Cliënt betaalde bedrag, en Cliënt is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan Vilja Mol Academy te voldoen.


7. Aansprakelijkheid

7.1 Vilja Mol Academy is niet aansprakelijk jegens Cliënt voor enige schade voortvloeiende uit deze overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van Vilja Mol Academy.
7.2 Indien en voor zover op Vilja Mol Academy enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van Vilja Mol Academy de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat.
7.3 Afgezien van de in artikel 7.1 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van Vilja Mol Academy in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

7.4 Iedere schade jegens Vilja Mol Academy, behalve een schade die door Vilja Mol Academy erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.


8. Overmacht

8.1 Indien Vilja Mol Academy door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Vilja Mol Academy gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Vilja Mol Academy op betaling door Cliënt voor reeds door Vilja Mol Academy verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
8.2 Vilja Mol Academy zal Cliënt/Deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. Vilja Mol Academy heeft slechts een inspanningsverplichting.
8.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden buiten invloed van Vilja Mol Academy waardoor Vilja Mol Academy tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een docent/trainer, oproer, oorlog, rellen, overstromingen, pandemieën, terrorisme, storingen, noodtoestand, elektriciteitsstoringen, overheidsbepalingen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Vilja Mol Academy kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Cliënt/Deelnemer (verder) nakomt.


9. Uitvoering door derden

9.1 Vilja Mol Academy is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst.


10. Vertrouwelijkheid

10.1 Vilja Mol Academy zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van Cliënt (of Deelnemers), tenzij anders is overeengekomen of Vilja Mol Academy daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving.
10.2 Cliënt resp. Deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een programma van Vilja Mol Academy of andere Cliënten/Deelnemers aan een programma hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Vilja Mol Academy aan Cliënt/Deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.


11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door Vilja Mol Academy ontwikkelde Producten en Diensten, documenten, brochures, programma’s, handouts, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van Vilja Mol Academy, e-magazines, e- mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van Vilja Mol Academy en gehanteerde software berusten bij Vilja Mol Academy of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden.

11.2 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 11.1 genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

11.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vilja Mol Academy is het niet toegestaan om enig van Vilja Mol Academy aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.
11.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Vilja Mol Academy geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.
11.5 Tijdens events en bijeenkomsten e.d. van Vilja Mol Academy worden foto- en filmopnamen gemaakt, die gebruikt kunnen worden voor promotiedoeleinden en online trainingsomgevingen van Vilja Mol Academy.


12. Persoonsgegevens

12.1 Vilja Mol Academy behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met Cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.
12.2 Vilja Mol Academy neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van Cliënt en door haar aangewezen Deelnemers aan een programma. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals trainingen, events en programma’s) door Vilja Mol Academy.
12.3 Cliënt en Deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.

12.4 Indien een Cliënt/Deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan Vilja Mol Academy en Vilja Mol Academy zal de informatievoorziening dan stop zetten.


13. Toepasselijk recht en bevoegde rechten

13.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar, onverminderd het recht van Vilja Mol Academy een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.